Font MeganteTiếp tục một font Font nữa cũng nằm trong bộ Unique and Classy Modern Font. Font bản quyền chỉ dùng cho cá nhân, Nếu dùng trong dịch vụ, thương mại, vui lòng mua font gốc của tác giả tại đây trước khi dùng bản Việt hóa này: https://sensatype.com/product/megante-font/

————————————-


Link tải: https://www.facebook.com/Fontvietlinh/

————————————-

Font này sẽ để trong bộ tính phí tổng hợp 200k cho 1435 font tiếng Việt: https://bit.ly/3LaxHv4

————————————-

#FontVietLinh#FontVietHoa

#Fonttiengviet#Phongtiengviet

#FontTiếngViệt#FontViệtHóa