Thiế kế font mới Quảng cáo (VL Quangcao)

Một font không chân. Nét đậm vừa đủ dùng thiết kế logo, quảng cáo, tiêu đề… Font do Việt Linh thiết kế.