Thiết kế font mới. Truyện tranh 1


Font được vẽ trên app Fontself iPad. Hoàn thiện trên Fontlabs.
Font nằm trong bộ font do Việt Linh thiết kế nhé.